سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید


تنهاترین

تقدیم به انهایی که درحادثه ی عشق ایستاده می سوزند...!

تقدیم به چشمهایی که درراه ماندندودلهایی که انهارا راندند...

تقدیم به اشکهایی که غرورشان شکست وعهدهایی که کسی انهارانبست.

زندگی شیب است.عشق سیب است ووای برحال انکه درزندگی پایبندنظم وترتیب است.

عزیزم قرارنبودعشق ماهم مثل گیلاس.بوسه.عیدی وتعطیلات تابستان اولش قشنگ باشد.

قرارنبودکسی سختش باشدوبگویددوستت دارم.قرارنبودکسی به هوای نشکستن دل دیگری بماند.

قراربودهرکس به هوای نشکستن دل خودش بماند.قرارنبودهرچه که قرارنیست باشد.مهم نیست اما یک چیز

یادهمه بمانداگراتفاقی که نبایدبیفتدافتادتنهابرایت مینویسم خودت خواستی تقصیرمن نبود.زیرسایه ی امن ترین سایبان

هستی دلواپس دلواپسی های یکدیگرباشیم ویادت باشدعشق زخمی است که هیچ گاه التیام نمی یابد......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


نوشته شده در جمعه 90/2/9ساعت 2:20 عصر توسط رها نظرات () |

Categories
Links
Design
Specific
Others
<

کد ماوس